เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ ตามรอยพระเจ้าเม็งราย “เล่าขานนพบุรี” ณ วัดช้างค้ำ และเมืองโบราณเวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมพบพระชำระใจ เป็นการกล่าวถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มรรยาทชาวพุทธ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ “ประวัติเวียงกุมกาม” จากพระอาจารย์  นั่งรถรางชมเมืองโบราณเวียงกุมกาม พร้อมฟังประวัติสถานที่ต่าง ๆ จากวิทยากร  รับทานอาหารกลางวัน ที่เป็นอาหารพื้นเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมบูรณาการ บริเวณลานวัด ปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 5 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 ฐานกังหันกระดาษ (ของเล่นโบราณ)

ฐานที่ 2 ฐานตัดตุงชัย , ว่าว

ฐานที่ 3 ฐานสานนก สานปลา

ฐานที่ 4 ฐานการทำดอกผึ้ง

ฐานที่ 5 ฐานการทำขนมเกลือ

กิจกรรมสุดท้าย นักเรียนทุกคนทำจิตอาสาโดยการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่ทำกิจกรรม