เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Library 4.0 สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้บูรณาการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา” เพื่อเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ และบูรณาการในเรื่องวัฒนธรรมการบันทึกเอกสารในล้านนา การจารใบลาน การเขียนพับสา มีการทำสมุดทำมือ จากกระดาษรีไซเคิล และ มีการเล่าเจี้ย เล่านิทานพื้นบ้านล้านนา มีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านล้านนา และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares