เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Library 4.0 สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้บูรณาการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา” เพื่อเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ และบูรณาการในเรื่องวัฒนธรรมการบันทึกเอกสารในล้านนา การจารใบลาน การเขียนพับสา มีการทำสมุดทำมือ จากกระดาษรีไซเคิล และ มีการเล่าเจี้ย เล่านิทานพื้นบ้านล้านนา มีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านล้านนา และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

0Shares