เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้น ณ สนามบาส 1 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี จากการบริจาคได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 44 ยูนิต คิดเป็น 15,400 ซีซี

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares