โรงเรียนพระหฤทัย ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในข่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ตามมติคณะรัฐมนตรี


0Shares