เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู  อีกทั้งสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต  โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา  สิงห์สา ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมประกอบด้วย วจนพิธีกรรมขอพรพระเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู   นักเรียนกล่าวคำไหว้ครู  คำปฏิญาณตน  ประกาศผลรางวัลจัดพานไหว้ครู   ผู้แทนนักเรียนนำพานและกรวยดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูบนเวที  บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มใจและความรักความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์เป็นอย่างดี

0Shares