เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์” (Depa Young Maker Space development)  โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล และ อ.กัญญา วัฒนถาวร และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับคำชื่นชมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนในด้านวิทยาการคำนวณเป็นอย่างดี

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares