เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์” (Depa Young Maker Space development)  โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล และ อ.กัญญา วัฒนถาวร และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับคำชื่นชมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนในด้านวิทยาการคำนวณเป็นอย่างดี

0Shares