โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด “เปิดโลกการอ่าน สร้างรรค์กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการประวัติศาสตร์ล้านนา” ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มีกิจกรรม แนะนำคุณครูไอดอลยอดนักอ่าน ชมการแสดงเดินแบบไอดอลยอดนักอ่านจากนักเรียน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ รถพิพิธภัณฑ์สัญจร (Mobile Museum)

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares