โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เจริญศิริ ป.6/3 และเด็กหญิงนภัสนันท์ ปัญญาราช ป.6/4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 ที่สามารถสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  [FGAL id=2702]

0Shares