เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ณ วัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนและครูได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยเปิดโอกาสให้คณะครู และนักเรียนได้ทำบุญฟังเทศน์และแสดงตนเป็นพุทธมามกะในช่วงวันสำคัญของศาสนา

 

[FAG id=4668]
0Shares