เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้ดำเนินแผนงาน “โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่”  เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการขับเคลื่อนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  โดยการเข้าทำความเข้าใจกับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มการทำงานจากภายในโรงเรียนและสามารถขยายสู่ สังคมภายนอกได้ เช่น ชุมชนรอบโรงเรียน ชุมชนเมือง จนนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภายใต้การทำงานของ “เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่” โดย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทน นักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถนำกลับไปพัฒนาต่อยอดงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนจะได้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวจนนำไปสู่จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป ณ สวนหลวงล้านนา ร.9 เชียงใหม่

 

0Shares