บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
kan_siam@yahoo.com
ซิสเตอร์ ดร. มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
รองผู้อำนวยการ