เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562  โรงเรียนพระหฤทัย ได้ได้รับการเทศติดตามจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะศึกษานิเทศจังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องมาจากโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ ในระดับประถม “ํDepa Young Maker Space Deverlopment” พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล และในครั้งนี้ได้มีการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการย่อย คือ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค๊ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต” มีการเยี่ยมชมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง โดยทางโรงเรียนพระหฤทัย ได้นำเสนอในการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้รูปแบบ Unplug และต่อด้วยการสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้โค๊ดดิ้งผ่านหุ่นยนต์จิ๋ว Cubetto

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares