เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัด กิจกรรมอำนวยพรคณะผู้บริหาร ตำรวจจราจร และ อาสาจราจร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้แสดงความเคารพ และแสดงความกตัญญูต่อผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรัก ความกตัญญู รู้จักแบ่งปัน และส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ที่มีส่วนสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา โดยได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบไปด้วยวจนพิธีกรรมขอพรพระ ละครคริสต์มาส มอบของขวัญแด่คณะผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตำรวจจราจร และอาสาจราจร หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมบนเวที ครูและนักเรียนส่งความสุขปีใหม่บนห้องเรียนของตนเอง ทุกคนต่างได้รับพระพรและความสุขถ้วนหน้ากัน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares