เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัยได้นำนักเรียนชุมนุม อย.น้อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทดสอบความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนของอาหาร”  ที่นำมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน โดยการสุ่มนำอาหารมาทำการทดสอบกับสารทดสอบอาหาร ซึ่งผลปรากฎว่า อาหารที่นำมาทดสอบมีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ ติดและตกค้าง ทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร

 

[FAG id=4619]
0Shares