เมื่อวันอังคาร ที่ 19 และ พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  แผน อังกฤษ-จีน เพื่อ ประเมินทักษะ ภาษาจีน หลังจากที่ เรียน ภาษาจีน จนถึงชั้นสุดท้าย ของทุกช่วงชั้น

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares