เมื่อวันอังคาร ที่ 19 และ พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  แผน อังกฤษ-จีน เพื่อ ประเมินทักษะ ภาษาจีน หลังจากที่ เรียน ภาษาจีน จนถึงชั้นสุดท้าย ของทุกช่วงชั้น

0Shares