เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระภาษาอังกฤษได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 19 คน คุณครูผู้ควบคุม 2 ท่าน จากโครงการ GLA (Global Leadership Adventures)ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน เช่น การรำวงมาตรฐาน การทำกรวยดอกไม้ การทำขนมเกลือ การเล่นดนตรีพื้นเมือง การแกะสลัก และรับชมการฟ้อนสาวไหม นอกจากนั้นนักเรียนยังได้ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาร่วมกัน รวมถึงได้ร่วมเข้าชั้นเรียน มีส่วนร่วมกับกิจกรรม การเรียนการสอน และเยี่ยมชมสถานที่ของโรงเรียนพระหฤทัยอีกด้วย

 

[FAG id=5790]

0Shares