เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระหฤทัย กลุ่มสาระภาษาจีนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก” ระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 โดยต้องทำข้อสอบเป็นภาษาจีนแข่งขันกับนักเรียนทั้งประเทศ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล ดังนี้ เด็กหญิงเย่ว แซ่หลู่ ม.2/2 ได้อันดับที่ 4 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเด็กหญิงจาด่วย แซ่กัว ม.2/4 ได้อันดับที่ 11 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

  [FGAL id=2390]

0Shares