เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เด็กหญิงพัชรพร สุขสบาย ม.3/2 เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ม.3/3 และเด็กหญิงณัฐธยาน์ รัตน์พงศ์รังสี ม.3/5 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 30 ทีม ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 750 บาท

ครูที่ปรึกษา

  • ครูนุชจรินทร์  ถาน้อย
  • ครูสมควร  ปินทะยา

[awesome-gallery id=8895]

0Shares