เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดกิจกรรม “แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางกฎหมาย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 29 โรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้แก่

  • นางสาวอัจฉรา  ชื่นจิตร์
  • นางสาวอัญชิสา  ฆ้องเลิศ
  • นางสาวอาภัสรา  คำจริง

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท

ครูที่ปรึกษา ครูอาทิตยา คำตั๋น

0Shares