ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับมอบ “ตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562-2564” อันแสดงถึงคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ความดี และศักดิ์ศรี​โรงเรียนรางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์​น้อย อันจะสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ​ที่พึงประสงค์​ต่างๆอย่างครบถ้วน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares