ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับมอบ “ตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562-2564” อันแสดงถึงคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ความดี และศักดิ์ศรี​โรงเรียนรางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์​น้อย อันจะสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ​ที่พึงประสงค์​ต่างๆอย่างครบถ้วน

0Shares