โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดให้มี การตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับ นักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติและสร้างเสริมทักษะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ใน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระกุมาร ฝ่ายอนุบาล

 

[awesome-gallery id=8502]

0Shares