ในระหว่างวันที่ 2 -11 ก.ย. 2562  โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนของเราทุกระดับชั้น

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares