โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  โดย ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561  เพื่อวางแผนและกำหนดขอบข่าย การตรวจติดตามคุณภาพภายในของโรงเรียน  โดยมีระเบียบข้อปฏิบัติ  วิธีปฏิบัติงาน ประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 เป็นเกณฑ์  และเพื่อเป็นการรักษาระบบคุณภาพของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายฯ เป็นประธานการประชุม   เมื่อจันทร์ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.10 น. – 11.20 น.  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

[awesome-gallery id=8379]

0Shares