ขอท่านผู้ปกครองที่ยินยอมให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนไวัแล้ว ได้ปริ้นเอกสาร 3 แผ่นนี้ และกรอกข้อมูล ลงชื่อ ผู้ปกครองให้ครบถ้วน แล้วนำมามอบให้ครูและเจ้าหน้าที่ในวันที่ฉีด…
‼ หากไม่มีเอกสารมาแสดง หรือเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้
⁉ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุล 053-276087 ในวันและเวลาราชการ

คลิปวีดีโอเผยแพร่ “ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล