เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน เยาวชนเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายดลวิทย์ ขวัญรอด
 2. เด็กชายกฤตเมธ ชูสุวรรณ
 3. เด็กชายวรวัช วันเพ็ญ
 4. เด็กชายกันธกร สมบูรณ์
 5. เด็กชายวงศกร ดำรงคุณธรรม
 6. เด็กชายปวีร์ ศรีคำภา
 7. เด็กชายเอื้ออังกูร ชัยคำมา
 8. เด็กชายเคสิน สปาดิน
 9. เด็กชายณฐนนท์ วงศ์สนิท
 10. เด็กชายศิรเดโชชัย สมบูรณ์
 11. เด็กชายอัครพนธ์ พิบุญ

โดยมีครูผู้ฝึกสอนดังนี้

 • มาสเตอร์คมสัน  กอนแก้ว
 • มาสเตอร์ครินทร์  พชรวารินทร์

 

0Shares