ผ่านไปได้ด้วยดี  กับการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มแรกของคุณครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ในการส่งบุคลากรทางการแพทย์👩‍🔬มาบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ และ ขอขอบคุณทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้