เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ งานส่งเสริมสุขและอนามัย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดให้มีการ  💉ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dt) และหยอดวัคซีน OPV ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dt) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นอย่างสูง และขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ในน้ำใจดีของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares