เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย โดยความร่วมมือจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นควัน กำจัดยุงลาย พร้อมใส่ทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตัดวงจรการระบาดของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งวันนี้เป็นวันที่นักเรียนหยุดอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares