วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัด การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ และแนวนโยบาย ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่าย ตามมาตรฐานการศึกษาและวิธีปฏิบัติงาน ของโรงเรียนพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2560   ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

[FAG id=664]
0Shares