เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัด การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ และแนวนโยบาย ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่าย ตามมาตรฐานการศึกษาและวิธีปฏิบัติงาน ของโรงเรียนพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

[FAG id=4963]
    0Shares