เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัด การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560  เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ และแนวนโยบาย ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่าย ตามมาตรฐานการศึกษาและวิธีปฏิบัติงาน ของโรงเรียนพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย เป็นประธานการประชุม

 

[FAG id=5418]
0Shares