เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1. คุณครูมณี ชัยพิวงค์
2. คุณครูจุฑาลักษณ์ เชษฐพฤนท์สกุล
3. คุณครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์
4. คุณครูฐานิฏฐ์ ดวงดาว
5. คุณครูดวงเดือน อติพลังกูล
6. คุณครูเกศทิวา ปิงเมือง
7. คุณครูนงเยาว์ ฟองคำ

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo