เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561  มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้มีการจัดกิจกรรม “ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่า” รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนให้เกิดความหวงแหนในภูมิลำเนา  และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนและพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันเด็กและเยาวชนเริ่มมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงและให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้น  จึงทำให้เด็กเริ่มมีจิตใจที่แข็งกระด้าง ก้าวร้าว เพราะในโลกของสังคมออนไลน์นั้น มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี จึงอาจทำให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความนอบน้อม  ทั้งนี้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจึงได้เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคตที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงจัดกิจกรรมเพื่อหวังให้เด็กและเยาวชน  ได้สัมผัสกับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของธรรมชาติให้มากขึ้นจนเกิดความนอบน้อมและอ่อนโยน  ต่อสิ่งต่างๆ รวมถึงเด็กและเยาวชนจะได้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว และเข้าใจระบบของธรรมชาติ มากขึ้นจนนำไปสู่จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมูลนิธิได้จัดกิจกรรม ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร ป่าต้นน้ำใกล้เมืองที่หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เยาวชนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 74 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า โดยมีนักเรียนตัวแทนของ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมด้วย เพื่อสานต่อเจตนารมณ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความภาคภูมิใจกับเหล่าต้นกล้าจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

[awesome-gallery id=9222]

0Shares