ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วมกิจกรรม กับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่ามณฑาธาร รุ่นที่ 8” ในวันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 :: ด้วยความมุ่งหวังที่มีร่วมกันในการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงในใจของ “เยาวชน” เครือข่ายระดับมัธยมศึกษากว่า 68 คน จาก 17 โรงเรียน ผ่านกระบวนการค่ายที่สร้างสรรค์ และการสัมผัสตรงกับธรรมชาติป่าต้นน้ำ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares