เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายงานบุคลากรได้จัดกิจกรรมค่าย “สุภาพบุรุษ SC” สำหรับนักเรียนชายในระดับชั้น มัธยมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้จัดขึ้น ณ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ ( ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ )

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares