เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยฝ่ายอนุบาล ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์น้อย บูรณาการการคำนวณให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการสำรวจ สืบค้น เปรียบเทียบ คำนวณ วิเคราะห์ คาดคะเน การแก้ปัญหา การค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยได้จัดฐานทั้งหมด 7 ฐาน ดังนี้
1.ฐานการลอย การจม
2.ฐานกักเก็บน้ำ
3.ฐานลมกรรโชก
4.ฐานเรือบรรทุก
5.ฐานปอม-ปอม
6.ฐานหอคอย
7.ฐานอัลกอริทึ่ม

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares