เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยฝ่ายอนุบาล ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์น้อย บูรณาการการคำนวณให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการสำรวจ สืบค้น เปรียบเทียบ คำนวณ วิเคราะห์ คาดคะเน การแก้ปัญหา การค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยได้จัดฐานทั้งหมด 7 ฐาน ดังนี้
1.ฐานการลอย การจม
2.ฐานกักเก็บน้ำ
3.ฐานลมกรรโชก
4.ฐานเรือบรรทุก
5.ฐานปอม-ปอม
6.ฐานหอคอย
7.ฐานอัลกอริทึ่ม

0Shares