เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดให้มีกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ เนตรนารี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงเช้าลูกเสือและเนตรนารีได้เปิดกอง และ ออกเดินทางจากโรงเรียนพระหฤทัยเป็นที่เรียบร้อย สำหรับค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2562