เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เดแคมป์)