เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เดแคมป์)