เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เดแคมป์)

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares