เปิดกอง และ ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กับกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)” สามวันสองคืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ อ.แม่ริม ระหว่างวันที่ 31 ต.ค – 2 พ.ย 2562