เปิดกอง และ ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กับกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)” สามวันสองคืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ อ.แม่ริม ระหว่างวันที่ 31 ต.ค – 2 พ.ย 2562

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares