เมื่อวันนี้ 31 ตุลาคม  – ​2 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยจัดให้มีกิจกรรม “เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares