เมื่อวันนี้ 31 ตุลาคม  – ​2 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยจัดให้มีกิจกรรม “เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง