โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษา จะจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares