โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษา จะจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์