เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ฝ่ายงานจริยธรรมโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายพระหฤทัยจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ หมู่บ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความมีน้ำใจ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เข้าใจและเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มีจิตสำนึกในการรักและรับใช้ผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ 2 ฝาย สร้างรั้ว บูรณะอาคารเรียน และทำศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแปะ

  [FAG id=5620]

0Shares