เมื่อวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 โดย ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการกิจกรรม “ค่ายชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 23” ณ ป่าแม่ตืนแม่แตง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนให้มีจิตใจรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งได้สัมผัสประสบการณ์และร่วมสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนและบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังให้บุคลากรที่ทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิด เทคนิคและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำค่ายพร้อมทั้งได้สัมผัสธรรมชาติและได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและหวังที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแนวคิดเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11โรงเรียน ในจังหวัดลำพูน – จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายจากภาคกลางและภาคใต้
ได้แก่
1.โรงเรียนพระหฤทัย
2.โรงเรียนสันป่าสัก
3.โรงเรียนดาราวิทยาลัย
4.โรงเรียนจอมทอง
5.โรงเรียนเวียงเจดีย์
6.โรงเรียนสารภีพิทยาคม
7.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8.โรงเรียนสองแคววิทยาคม
9.โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
10.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
11.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
นอกจากนี้ยังมี เครือข่ายจากภาคกลาง และภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

[awesome-gallery id=9212]

0Shares