เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระหฤัยได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 25″ จำนวน 5 คนค โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ให้มีใจรักธรรมชาติ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares