ในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดกลุ่มนักเรียนในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จำนวน 7 คน โดยร่วมกับนักเรียนทั่วประเทศไทยจำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ” ครั้งที่ 21 ณ ป่าแม่ตืนแม่แตง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าแห่งประเทศไทย

[FGAL id=6085]

0Shares