โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายจริยธรรมได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติ โดยปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการอดออม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการออม และใช้จ่ายอย่างพอเพียง โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในการเข้ามารับฝากเงินของนักเรียนในโรงเรียน

 

[FAG id=5439]
    0Shares