ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

งานการเงิน
ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

งานการเงิน
ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

งานการเงิน
ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

งานธุรการ
ครูยุวดี ชีพพึ่งวนา

ครูยุวดี ชีพพึ่งวนา

งานธุรการ
ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

งานห้องสมุด
ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

งานห้องสมุด
ครูวัลสิกา คำภิระ

ครูวัลสิกา คำภิระ

งานทะเบียน
ม.วิโรจน์ พลอยแดง

ม.วิโรจน์ พลอยแดง

งานโสตทัศนูปกรณ์
ม.ดุษฏี ทองเรือง

ม.ดุษฏี ทองเรือง

งานปกครอง
ม.อิทธิพล เหมหงษ์

ม.อิทธิพล เหมหงษ์

งานบุคลากร
ครูมนทิกานต์ วิมลสันติรังศรี

ครูมนทิกานต์ วิมลสันติรังศรี

งานบุคลากร
ม.สมบัติ ศรีวันชัย

ม.สมบัติ ศรีวันชัย

งานจัดซื้อ
ครูดวงเดือน อติพลังกูล

ครูดวงเดือน อติพลังกูล

งานศูนย์รับเข้า/ติดตาม
นางสาวพิมพ์ชนก สุราใหม่

นางสาวพิมพ์ชนก สุราใหม่

งานศูนย์รับเข้า
ครูศิริวรรณ ประวัง

ครูศิริวรรณ ประวัง

งานพยาบาล
ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูฐานิสญา แซมื่อ

งานวารสาร
ครูศิริประภา แสนสุข

ครูศิริประภา แสนสุข

งานประชาสัมพันธ์
ครูปวริศา อิ่นแก้ว

ครูปวริศา อิ่นแก้ว

งานประชาสัมพันธ์
ม.อรินัน สว่างใจ

ม.อรินัน สว่างใจ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ม.ชาติชาย ใจหาญ

ม.ชาติชาย ใจหาญ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ