ม.วิโรจน์ พลอยแดง

ม.วิโรจน์ พลอยแดง

งานโสตทัศนูปกรณ์
ครูวัลสิกา คำภิระ

ครูวัลสิกา คำภิระ

งานทะเบียน
ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

งานห้องสมุด
ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

งานห้องสมุด
ครูศิริวรรณ ประวัง

ครูศิริวรรณ ประวัง

งานพยาบาล
ครูมนทิกานต์ วิมลสันติรังศรี

ครูมนทิกานต์ วิมลสันติรังศรี

งานบุคลากร
ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

งานการเงิน
ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

งานการเงิน
ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

งานการเงิน
ครูดวงเดือน อติพลังกูล

ครูดวงเดือน อติพลังกูล

งานศูนย์รับเข้า/ติดตาม
ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

งานธุรการ
ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูฐานิสญา แซมื่อ

งานวารสาร
ครูพิมพ์ชนก สุราใหม่

ครูพิมพ์ชนก สุราใหม่

งานศูนย์รับเข้า
ครูปวริศา อิ่นแก้ว

ครูปวริศา อิ่นแก้ว

งานประชาสัมพันธ์