ม.วิโรจน์ พลอยแดง

ม.วิโรจน์ พลอยแดง

งานโสตทัศนูปกรณ์
ครูวัลสิกา คำภิระ

ครูวัลสิกา คำภิระ

งานทะเบียน
ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

งานห้องสมุด
ครูศิริวรรณ ประวัง

ครูศิริวรรณ ประวัง

งานพยาบาล
ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

งานการเงิน
ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

งานการเงิน
ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

งานการเงิน
ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

งานบุคลากร
ครูดวงเดือน อติพลังกูล

ครูดวงเดือน อติพลังกูล

งานศูนย์รับนักเรียน
ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

งานธุรการ
ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูฐานิสญา แซมื่อ

งานวารสาร
ครูพิมพ์ชนก สุราใหม่

ครูพิมพ์ชนก สุราใหม่

ระดับปฐมวัย