ฝ่ายการศึกษาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพมหานคร โดยคุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณีคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพมหานคร ได้มอบโล่เกียรติยศ รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย เนื่องในโอกาสวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร แก่คณะครู ของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  • ม.กัมพล วงค์สถาน
  • ครูวนิดา วงศ์สัมพันธ์
  • ครูธัญญรัตน์ ชัยสา
  • ครูเพชรา พันธ์ุพิทย์แพทย์

โดยมี ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีร่วมกับคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้