ครูอาทิตยา คำตั๋น

ครูอาทิตยา คำตั๋น

ครูประจำชั้น ม.5/1 (ครู 1)
ครูกุสุมาลย์ สุทธิ

ครูกุสุมาลย์ สุทธิ

ครูประจำชั้น ม.5/1 (ครู 2)
ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูประจำชั้น ม.5/2 (ครู 1)
ม.ณัฐวรรธน์ ฐิติรัตน์วรสกุล

ม.ณัฐวรรธน์ ฐิติรัตน์วรสกุล

ครูประจำชั้น ม.5/2 (ครู 2)
ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

ครูประจำชั้น ม.5/3 (ครู 1)
ม.ชวลิต แก้ววงค์

ม.ชวลิต แก้ววงค์

ครูประจำชั้น ม.5/3 (ครู 2)
ครูศรุตา เอื้องไพโรจน์

ครูศรุตา เอื้องไพโรจน์

ครูประจำชั้น ม.5/4 (ครู 1)
ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูประจำชั้น ม.5/4 (ครู 2)
ครูชญาณิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล

ครูชญาณิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล

ครูประจำชั้น ม.5/5 (ครู 1)
ครูพิมพ์ลดา ณ ลำพูน

ครูพิมพ์ลดา ณ ลำพูน

ครูประจำชั้น ม.5/5 (ครู 2)
ม.มิสึจิโร อันไซ

ม.มิสึจิโร อันไซ

ครูพิเศษ ม.5